رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
مدرس: عباس ابراهیمی
تاریخ: 15 مهر
ساعت: 18:30 الی 21:30
تعداد جلسات: 1
ارزیابی استعدادها در سازمان با کانون ارزیابی
15 مهر
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود