رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
مدرس: عماد قائنی
تاریخ: 29 شهریور
ساعت: 18:30 الی 20
تعداد جلسات: 1
وبینار «چگونه گفتگوی حساس انجام دهیم!»
29 شهریور
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود