رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران

در این پادکست ها به دغدغه‌های سازمانی مانند مدیریت کارکنان، امنیت محیط کار، چالش‌های زنان در محیط کار، انگیزش کارکنان، بهبود عملکرد کارکنان، مدل‌های رفتاری، حل تعارضات درون سازمانی و… پرداخته می‌شود.

پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

پادکست بوم‌ورک
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com