رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با ارسال نامه‌ای خطاب به عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، نسبت به نادیده گرفتن جایگاه انجمن‌های صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعتراض کردند.

اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران به سیدمحمد یاراحمدیان، به نقش و وظایف نهادهای صنفی کارگری بخش ساختمان به منظور ساماندهی کارگران صنعت ساختمان بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب تاکید شده و آمده است:

نظر به تصویب اصلاحیه قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه اجرایی دولت به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، مشخصا اداره نام‌نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی اقدام به نگارش و تهیه آئین نامه اجرای بیمه کرده است اما بنابه خبرها و گفتگو با مسئولان مربوطه سازمان تامین اجتماعی نقش تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی (انجمن‌ها) در این آیین نامه بیمه‌ای نادیده گرفته شده است. رفتاری که در تضاد با ماده ۱۳۱ قانون کار، قانون رفع موانع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌باشد.

 انتظار می‌رود به عنوان نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نسبت به رعایت حقوق قانونی و صنفی تشکل صنفی کارگران صنعت ساختمان کوشش و مدافعیت عنایت گردد. استدعا می‌شود از نتیجه حاصله نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران را مطلع کنید.

انتهای پیام/

باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

باارسال نامه‌ای مطرح شد؛
اعتراض به نادیده گرفته شدن انجمن‌ها‌ی صنفی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com