رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: به عنوان یک مدیر، شما یک فرصت منحصر به فرد – و مسئولیت – دارید تا در ایجاد یک محل کار مناسب، الگو شوید. این به معنای شناخت و کاهش رفتارهای مضر بالقوه در خود و اعضای تیم است. یک مثال این است که اگر چیزی نامناسب می‌شنوید یا می‌بینید، درباره آن صحبت کنید، به ویژه اگر آن رفتار یک «خرده ­تعرض» محسوب شود، مانند قطع کردن صحبت یک نفر، گرفتن زمان صحبت یک نفر، نادیده گرفتن ایده‌های دیگران یا ربودن اعتبار آن ، بی‌اهمیت جلوه دادن تجربه یک نفر، کلیشه سازی، یا استفاده از زبان مشکل‌ساز.

گر چه که این رفتارها اغلب غیرعمدی هستند، اما مهم است که نسبت به آنها هشدار دهید. وقتی آنها مطرح شدند، مطمئن شوید که مکث می‌کنید و آنچه را که اخیراً اتفاق افتاده است نام می برید. به عنوان مثال، اگر شخصی برای توصیف گروهی از افراد از یک کلمه نامناسب یا مشکل‌ساز استفاده کرده است، ممکن است بگویید: «فقط می‌خواهم لحظه‌ای را به این مساله اختصاص دهم. تمرکز بر زبانی که برای توصیف افراد استفاده می‌کنیم بسیار مهم است و XYZ یک اصطلاح مشکل‌ساز است.» هدف شما باید آموزش افراد باشد نه شرمساری آنها (چون کمتر منجر به تغییر می‌شود). می‌توانید پس از وقوع آن خطا، با آن فرد گفتگو کنید و به طور خصوصی در مورد آن خطا تذکر دهید و منابع یادگیری مفید در این رابطه را به او معرفی کنید، و پیشنهاد کنید اگر بنظرش فایده دارد، گفتگو در این زمینه را ادامه دهید.

منبع: HBR

مترجم: شادی آذری حمیدیان

اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اگر به عنوان مدیر متوجه یک رفتار نامناسب شدید، اینگونه عمل کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com