رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزیر کار گفت :به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گزارش همشهری آنلاین، مرتضوی افزود: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال بعد عوض می شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com