رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی اینترنتی ها در شهر گفت :میزان حق کمیسیون رانندگان منصفانه نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، اگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی نگران راننده هستند میزان حق کمیسیون رانندگان که ۱۵ تا ۲۰ درصد است را کاهش دهند زیرا این میزان کمیسیون منصفانه نیست.

نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نظر سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره حق کمیسیون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com