رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی

شرکت مشاورۀ آتیه روشن

شرکت مشاورۀ آتیه روشن، به عنوان نخستین مؤسسۀ خصوصی ایرانی در زمینۀ مشاورۀ منابع انسانی، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.

هدف این شرکت پاسخگویی به دامنۀ وسیعی از نیازهای مدیریت منابع انسانی شرکت‌های داخلی و بین‌‌المللی است و فعالیت‌هایمان مواردی همچون تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل، مدیریت عملکرد، آموزش و توسعۀ مدیران در حوزۀ منابع انسانی، ارزیابی، انجام مطالعات گوناگون در زمینۀ منابع انسانی، برگزاری مطالعات بهینه‌کاوی جبران خدمات و مزایا، و مدیریت جبران خدمات را شامل می‌شود.

رسالت آتیه روشن ترکیب دانش جهانی و بومی جهت ارائۀ راه‌حل‌های نوین منابع انسانی به منظور افزایش بازده و بهبود عملکرد سازمانی و فردی است. ما باور داریم که دانش جهانی در بازار و صنعت ایران نقشی اساسی دارد، اما دانش جهانی به تنهایی قابل استفاده نیست. دانش بومی و ملی نیز باید به خوبی درک شود، و ترکیب این دو است که ما را به راه‌حل‌های خلاق منابع انسانی برای بهبود کیفیت سازمان و شخص مجهز می‌کند.