رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود

زمان‌بندی

عنوان شروع پایان
افتتاحیه، دکتر سیدنقوی ۸:۳۰ ۹:۰۰
گارگاه اول – انسان حل المسائل -دکتر کوشکی ۹:۰۰ ۱۰:۱۵
استراحت ۱۰:۱۵ ۱۰:۴۵
نیمه دوم کارگاه – انسان حل المسائل ۱۰:۴۵ ۱۲:۰۰
پذیرایی نهار ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰
کارگاه دوم _ظرفیت های مدیریتی با نگاه دیجیتال دکتر حسنی کاخکی ۱۳:۰۰ ۱۴:۱۵
استراحت ۱۴:۱۵ ۱۵:۴۵
نیمه دوم کارگاه – ظرفیت های مدیریتی با نگاه دیجیتال ۱۴:۴۵ ۱۶:۰۰
تاریخ: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
ساعت: 08:30
مدیریت سرمایه انسانی نوین
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود