رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود

با برگزاری هجده کنفرانس توسعه منابع انسانی در سال های گذشته که توجه جامعه علمی و مدیریتی کشور را به خود جلب کرد، سازمان مدیریت صنعتی با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ‘هجدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ‘ در دی ماه 1401 برگزار خواهد کرد.این کنفرانس به مسایل و چالش های توسعه منابع انسانی در بنگاه های کسب و کار اعم از شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط می پردازد و تاکید ویژه ای بر نوآوری، ابتکار، بازنگری، ارزیابی و تبادل تجربه های داخلی و بین المللی در زمینه توسعه منابع انسانی دارد.
طی برگزاری این هجده کنفرانس توسعه منابع انسانی و بیست و سه همایش عرصه یادگیری ( پیش کنفرانس )، اندیشمندان، فرهیختگان و صاحبنظرانی از داخل و خارج از کشور با بیان دیدگاههای علمی و تجارب خود و انتقال و اشاعه جدیدترین یافـتـه های علمی و عمـلی از زوایا و در قالب های مختلف به طرح موضوع پرداختند و تحلیل اطلاعـات مـوجـود، نشـان می دهد که اقبال مخاطبان به مـوضـوع، علی الخـصـوص در خارج از مجموعه تحت پوشش سازمان گسترش، به نحو چشمگیر و رو به رشدی در حال افزایش است و این را می توان حمل بر آن کرد که این سازمان علاوه بر توفیق در داخل مجموعه، در انجام رسالت ملی خود نیز به موفقیت هایی دست یافته است.

مهمترین دستاورد کنفرانس توسعه منابع انسانی
پس از برگزاری دو کنفرانس توسعه منابع انسانی ضرورت یک نهاد مستقل در حوزه منابع انسانی کشور که دغدغه توسعه منابع انسانی را بدون وابستگی داشته باشد شکل گرفت لذا  به همت سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ‘ انجمن مدیریت منابع انسانی ‘ تاسیس گردید.
برگزاری بیست و پنج پیش کنفرانس با عنوان ‘ همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی ‘
کنفرانس توسعه منابع انسانی، سلسله همایش هایی تحت عنوان’ عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی’ را به منظور طرح مباحث نظری و ارائه تجارب موفق شرکتها و سازمانها در استان های مختلف برگزار نموده است.

تاریخ: 9 و 10 خرداد 1403
نوزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی
9 و 10 خرداد 1403
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود