رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سقف حقوق و پاداش و سایر مزایای منصوبان دستگاه های دولتی در شرکت‌ها و موسسات و بنیادها با ابلاغ محمد مخبر مشخص شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج در تصویبنامه از سوی محمد مخبر ابلاغ شد.

در متن بخشنامه ابلاغی آمده است؛

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۲.۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می‌شوند، تصویب کرد:

۱- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هیئت مدیره با هیئت عامل با مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات زیر منصوب می شوند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق بگیر خواهد بود.

الف – کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ب- دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

پ- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.

ت- شرکت هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیئت مدیره با مدیر عامل آن براساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می شوند.

تبصره- در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (۱) این تصویب نامه دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

۳- افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذیربط از جمله مجامع عمومی هیئت‌های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی قراردادی شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رهایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال کنند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هر گونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند.

در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع کند.

تبصره – به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و مؤسسات موضوع بند (۱) این تصویب نامه مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (۱۰) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان پذیر خواهد بود.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (۱) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

۴-حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرک ها و مؤسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی هیئتهای امنا و شوراهای عالی شرکت ها و مؤسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام کند.

بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع کند.

۵- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکتهای موضوع این تصویب نامه مأمور کند.

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

سقف حقوق و پاداش نمایندگان دولت در شرکت‌ها مشخص شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com