رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

به گزارش همشهری آنلاین، عضو شورای عالی کار گفت: پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره مذاکرات امروز شورا برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: چانه زنی‌ها ادامه دارد. پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.

جلسه شورا در راستای چانه زنی سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ پس از افطار ادامه دارد.

مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مزد پیشنهادی جامعه کارگری چند میلیون تومان است؟ | انتظار می‌رود دولت با ۷۵ درصد این این مزد موافقت کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com